Om föreningen

Tomten i kvarteret Kättingen köptes kring sekelskiftet 1900 av Aktiebolaget Flemingsberg som i mars 1903 fick bygglov för att uppföra ett gathus och ett gårdshus. Husen är ritade av arkitekt J A Vallin och uppförda 1903-05 av byggmästare C G Nyman & C Bergqvist. I början av 1920-talet bildades ett stort antal bostadsföreningar i Stockholm. Vår förening höll sitt konstituerande sammanträde den 20 juli 1920, då fem blivande medlemmar mötte upp. Man fastställde stadgar, valde styrelse och gav denna i uppdrag att förhandla om köp av fastigheten med dåvarande nummer 32 på Fridhemsgatan.

Föreningen registrerades av Överståthållarämbetet 21 augusti 1920. Den 20 oktober kallade styrelsen den nybildade föreningen till möte, som denna gång besöktes av åtta medlemmar. Köpet var då ordnat och man beslöt att låna pengar för kostnader för lagfart. Fastigheten, som vid övertagandet var utrustad med elektriskt ljus, men i övrigt helt omodern, har efter hand genomgått en hel del moderniseringar och förbättringar. År 1927 installerades toalett i samtliga lägenheter och lokaler. Man var förutseende och utrustade respektive vatten- och avloppsledningar med avsättningar för eventuellt tvättställ samt ordnade golvbrunnar i varje toalettrum.

År 1931 fyllde föreningen elva år. Lokalerna i gårdshusets källare hade förorsakat dryga kostnader, bl a hade stora ändringar av lokalerna behövt göras, avloppsledningar lagts om och en nyinstallerad toalett flyttats till annan plats. Vidare måste en ny nedgång direkt från gården ordnas. Ett framfört förslag om värmeledning vann inte gehör. År 1934 beslöt man att infordra kostnadsförslag på nya fönster, omputsning av fasaderna samt byggnad på gården för cyklar och soptunnor m m. År 1936 föreslog man på nytt att installera värmeledning och denna gång beslöt man enhälligt att omedelbart genomföra detta.

År 1940 byggdes skyddsrum. 1944 beslutade man att dra in varmvatten även i tvättstugan.

År 1955 byggdes inkörsporten om till en sluten port med glasade ekportar. Trappuppgångarna reparerades, dörrarna kläddes med träfiberplattor och försågs med enhetliga lås och låsstycken samt genomgående brevlådor till alla lägenheter.

Åren 1963 - 64 putsades fasaderna mot Fridhemsgatan och "bakgården". 1966 företogs en omläggning till växelström samt automatisk reglering av trapplyse och portlåsning infördes. Vidare byttes de gamla värmepannorna ut mot en modern pannanläggning med varmvattenberedare.

År 1967 ordnades en centralantenn för TV. 1969 putsades gårdsfasaderna, samtidigt flyttades teleledningarna från dessa och lades i rör i trappuppgångarna.

År 1975 anslöts fastigheten till fjärrvärmenätet. I det utrymme som frigjordes vid övergången till fjärrvärme byggdes 1979 bastu med dusch och toalett. Termostatventiler på elementen installerades 1979.

År 1983 fick gården en ny asfaltbeläggning. Bastun och tvättstugan renoverades också. Nya fönster monterades i källarvåningarna mot gården. 1984 inköptes ett nytt system för sophantering tillsammans med fastigheten Fridhemsgatan 66. Detta monterades i vår källare. Det bestämdes också att vi äger rätt att använda deras grovsoprum. I samband med förändringen av sophanteringen revs muren mellan gårdarna och ersattes med ett staket, en trappa byggdes också. 1988 ordnades med kabel-TV. 1989 inköptes ny utrustning till tvättstugan. Tvättmaskiner och nytt, energisnålt avluftningsaggregat installerades.

År 1990 såldes råvindarna i gatu- och gårdshus till Västberga Bygg för att byggas om till lägenheter och säljas. Västberga Bygg fick också uppdraget att på entreprenad bygga om källare, renovera trapphus, putsa samtliga fasader, bygga in hissar, måla fönster, bygga ny elservice och renovera taket. Allt detta genomfördes under 1991. 1994 inköptes en ny tvättmaskin. Under våren 1999 målades och renoverades samtliga fönster.

Alla stammar och vattenledningar byttes under 2001 och varmvatten cirkulation infördes. Dessutom renoverades alla badrum utom i vindsvåningarna. I tvättstugan och torkrummet lades nytt golv, väggar och tak målades. Hela renoveringen utfördes av Åke E Eriksson Byggnads AB. Under våren 2004 byggdes balkonger både mot innergården och mot den bakre gården. Sammanlagt sattes 11 balkonger upp.

2003 bildades föreningen FridhemsLan av flera föreningar i kvarteret Kättingen. Initiativtagare var Brf Kättingen 26. Syftet var att upphandla gemensam tillgång till internet.

2005 På föreningsstämman våren 2004 togs beslut om att bygga om lokalen i gårdshusets suterrängvåning till lägenheter. Planering och upphandling av byggjobbet skedde under 2005 med hjälp av en konsult. Det inreddes två lägenheter, en tvåa om ca 45 m2 och en tre om ca 85 m2. Båda lägenheterna har uteplats på bakre gården. Under sommaren målades båda husens tak samt taket till sophuset av firman Byggunderhåll.

2006 Det största projektet under året var ombyggnaden av lokalen i gårdshusets suterrängvåning till två lägenheter. Bygget genomfördes av Torsten Lindqvist byggnads AB. Lägenheterna var klara under hösten och såldes då genom en mäklarfirma. Entrén till den tidigare lokalen med en trappa direkt ner från gården togs bort och de nya lägenheterna nås från det vanliga trapphuset. Eftersom två källarförråd försvann i samband med bygget av den större lägenheten frigjordes gamla cykelkällaren i gathuset och inreddes med tre nya källarkontor.

Under året genomfördes också en total ombyggnad av hissen i gathuset. Den äldre kedjehissen, som orsakat stora reparationskostnader, ersattes med en linhydraulhiss, med innerdörr i hisskorgen. Arbetet genomfördes av Thyssen-Krupp Elevator. Schaktet behövde inte byggas om och en del installationer kunde behållas.

Under hösten genomfördes också balkongbyggen för fem lägenheter, tre i gårdshuset och två i gathuset. För bygget anlitades liksom vid förra omgången Fästeb AB. Liksom tidigare betalades byggkostnaderna av respektive medlemmar. Efter denna komplettering har alla lägenheter som vetter mot någon av gårdarna balkonger. Under hösten köptes också en ny torktumlare till tvättstugan.

2007 Det lilla uthuset på gården byggdes om till sophus med hantering av hushållssopor och pappersinsamling. En extra sopbehållare placerades också på gården. Sopkärlen tas ut till gatan via en nyinstallerad hiss ner till granngården och den mycket gamla sopkarusellen kunde äntligen skrotats. Samarbetet med 66:a innebar också att trappan mellan gårdarna ersattes av en ny i huset på gården. En ny värmecentral för fjärrvärmen, med ny värmeväxlare och nytt styrsystem installerades av T.A.C. Dörren från gården ner till gårdshusets källarplan byttes och kodlås installerades. Kabel-TV uttagen i lägenheterna uppgraderades av ComHem.

2008 – FridhemsLan expanderade.

2009 – En del av det gamla soprummet styckades av till bredbandslokal som sedan dess hyrs av Stokab för en årlig kostnad. I lokalen anlades en accesspunkt för Stockholms fibernät, varigenom föreningarna i FridhemsLan sedan dess får sin internetåtkomst.

2010 Hissen i gårdshuset byggdes om på liknande sätt som skett med gathusets hiss några år tidigare. Tvättstugan renoverades och en ny tvättmaskin installerades.

2011 Entrén mellan gatan och gården rustades upp och målades.

2012 Under året genomfördes en OVK, vilken resulterade i ett protokoll med ett flertal anmärkningar på ventilationen. Föreningen valde att låta VTS genomföra en allmän renovering och uppgradering av ventilationen i båda husen. Detta innefattade en ny kartering/lokalisering av fläktar och ventilationskanaler, nya moderna tryck- och temperaturstyrda elektriska takfläktar, samt modernisering av ventilationen i lägenheterna. Elektriska värmekablar installerades i stuprännor och stuprör för att förhindra isbildning. Installationen genomfördes av Dimson, som också utförde mindre reparationer på taket efter skador orsakade av snöskottning under senare år och dessutom satte de upp nya snöstoppare. En spolning av avloppsstammarna i båda huskropparna genomfördes av Spoltjänst.

2013 Fasaden mot gården till Fridhemsgatan 62 reparerades, av Dimson, eftersom ett stort område med puts rasat ner.

2014 Under året fräschade föreningen upp innergården med delvis nya möbler, grill och blommor, både i nya lådor med spaljéer bakom och i krukor. Nya cykelställ monterades också bakom spaljéerna så nu framträder den stora rhododendronbusken bättre. Renovering av ytskikt i entréer och trapphus påbörjades sent under 2014 och avslutades under april 2015. Efter att en färgsättningskonsult anlitats målades de nedre delarna av trapphusen och huvudentrén i en mustig orange färg. Trapphus och lägenhetsdörrar har fått en beige och grå färgsättning. Målningsarbetet har genomförts av Lars Lundhs målerifirma.

2015 Ny armatur inköptes till porten, även utanför entrén monterades ytterligare belysning och porten fick en ny utformning av gatunumret.

2016 Nytt torkskåp till tvättstugan, lösa plattor på våningsplanen har åtgärdats och ståldörrarna till källaren har utrustats med brytskydd.

2017 Ny inre hissdörr till gathusets hiss. En underhållsplan togs fram av Densia AB.

2018 Samtliga fönster i fastigheten renoverades med undantag av vissa nyare fönster i nyare lägenheter i källar- och vindsplan, källarfönster i tvättstugan samt vissa vädringsfönster. I samband med detta sattes byttes de inre glasen till energiglas. Fasaden på gårdshuset i sydostlig riktning renoverades i samband med fönsteråtgärden. Projektet leddes av Projektledarna. Huvudentreprenör var Mälardalens Fönsterrenovering AB. Fasaden renoverades av Gunnar Blomgren AB.

2019 Inom ramen för föreningen Fridhemslan, som samlar de flesta fastigheterna i kvarteret bytte vi bredbandsoperatör från Ownit till Bahnhof. En ny tvättmaskin och ett nytt aggregat till torkrummet installerades.

2020 Putsen på fasaden mot gatan togs ner helt och ersattes med ny puts och målning. Även plåtarna på den fasaden byttes ut. Bostadsföreningen omregistrerades 10 september från bostadsförening till bostadsrättsförening. Föreningen slöt avtal med Stoft Fastighetsteknik AB om administrativ teknisk förvaltning. En ny underhållsplan togs fram.

Sammanställt av Ann-Sofie Nygren i mars 2002/okt 2005/sept 2016 Christian Jonsson i jan 2020/ Anna Sjöstrand & Peter Pagin i januari 2021. Materialet kommer främst från föreningens egna handlingar.